IZJAVA O PRIVATNOSTI

Klub za obuku službenih i sportskih pasa „Zagreb“, Zagreb, Remetinečka 24, OIB: 43137553684 (dalje u tekstu: udruga i/ili voditelj obrade) kao voditelj obrade prikuplja Vaše osobne podatke u svrhu vođenja registra članova udruge, prijave članova na događanja gdje članovi zastupaju udrugu, vođenje klupskih evidencija i obavještavanja o relevantnim temama i događanjima u Klubu, te se u prikupljanju i obradi Vaših podataka vodi načelom transparentnosti i sigurnosti.

Ova Izjava sastavljena je s ciljem ispunjavanja uvjeta u pogledu zakonitosti obrade osobnih podataka i drugih uvjeta utvrđenih i propisanih Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka).

Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se od 25. svibnja 2018. Molimo, pažljivo pročitajte ovaj dokument kako biste razumjeli kako udruga koristi i štiti Vaše osobne podatke

 

Podaci koje prikupljamo i obrađujemo

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na sve podatke koje ste dostavili Udruzi prilikom ispunjavanja prijavnice za članstvo u Udruzi ili prijave na tečajeve i druge edukacijske aktivnosti koje Klub provodi.

To može uključivati, ali nije ograničeno na sljedeće informacije:

 • Identifikacijski podaci (prezime, ime, datum rođenja, spol, državljanstvo, adresa prebivališta, OIB)
 • Kontakt podaci (adresa za dostavu pošte, adresa elektroničke pošte, telefonski brojevi i sl.)
 • Podaci identifikacijskih dokumenata (broj i vrsta identifikacijskog dokumenta, datum izdavanja, datum isteka, izdavatelj dokumenta / mjesto izdavanja dokumenta)

Udruga može prikupljati gore navedene osobne podatke izravno od Vas ili od trećih strana. Ukoliko se podaci prikupljaju od treće strane, udruga će iste prikupljati temeljem legitimnog interesa, a sve u svrhu vođenja registra članova udruge i prijave članova na događanja gdje članovi zastupaju udrugu.

Udruga može poduzimati radnje vezane za obradu osobnih podataka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. Navedeno obuhvaća pravo udruge da koristi, prikuplja, sprema, organizira, umnožava, snima i vrši uvid u osobne podatke u svrhu redovitog poslovanja.

Udruga može prosljeđivati Vaše osobne podatke trećim osobama, a sve sa svrhom obavljanja redovnog poslovanja Udruge, i to:

 • izvršiteljima obrade i zajedničkim voditeljima koji su registrirani za obavljanje takve djelatnosti i koji ispunjavaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka,
 • ovlaštenim tijelima (Nadzornom odboru)

 

U koju svrhu obrađujemo Vaše podatke

Osobni podaci koje navodite u pristupnici za članstvo bit će korišteni za potrebe vođenja registra članova udruge, prijave članova na događanja gdje članovi zastupaju udrugu i obavještavanje članova o Klupskim aktivnostima. Osobni podaci koje navodite u prijavnici za pohađanje Klupskih tečajeva i prijavnice vezane za druge edukacijske aktivnosti Kluba (seminari, radionice i slično) bit će korišteni za potrebe izrade evidencija, obavještavanja prijavljenih osoba o novostima i temama vezanih za održavanje edukacija i slanje promotivnih materijala vezanih za buduće slične tečajeve ili edukacijske aktivnosti Kluba.

Vaši osobni podaci će se koristiti za:

 • vođenje registra članova udruge,
 • vođenje klupskih evidencija,
 • dostavu podataka Hrvatskom kinološkom savezu, radi upisa članstva u registar članova,
 • dostavu podataka Uredu za udruge grada Zagreba u slučaju imenovanja u upravljačkim tijelima udruge,
 • obavještavanje o Klupskim aktivnostima,
 • promocije proizvoda udruge za vrijeme i po isteku članstva u udruzi.

 

Tko može pristupiti Vašim podacima

Pristup Vašim osobnim podacima imaju ovlašteni članovi udruge. Dodatno Udruga može dostaviti Vaše podatke i trećim osobama što uključuje, ali nije ograničeno, na sljedeće primatelje: Hrvatski kinološki savez (HKS), Ured za udruge grada Zagreba, izabrani predstavnici i članovi tijela Kluba.

 

Zakonitost obrade

Udruga će obrađivati osobne podatke sukladno članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka kao i relevantnom nacionalnom zakonodavstvu.

Ukoliko se obrada Vaših podataka bude temeljila na privoli ili bi se radilo o obradi posebnih kategorija osobnih podataka iz članka 9. stavak 2. (točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo u bilo kojem trenutku povući predmetnu privolu, no to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ista povučena.

 

Razdoblje čuvanja Vaših podataka

Vaše osobne podatke koje dostavite ispunjavanjem prijavnice za članstvo u Udruzi Udruga će čuvati najdulje koliko joj to dozvoljava relevantan zakonski propis koji uređuje ugovorni odnos koji nastaje između Vas i Udruge ostvarenjem članstva u Udruzi, a u svakom slučaju dok traje vaše članstvo u Udruzi. Podatke koje dostavite ispunjavanjem drugih prijavnica Kluba, Udruga će čuvati najdulje 5 godina.

 

Vaša prava

Tijekom trajanja članstva u udruzi ove Izjave pripadaju Vam sljedeća prava:

 • Pravo na obaviještenost, prema kojemu u svakom trenutku imate pravo biti obaviješteni o obradi osobnih podataka koju provodi udruga, kao i svim drugim informacijama, a koje su vezane za obradu Vaših osobnih podataka.
 • Pravo pristupa, prema kojemu uvijek i besplatno možete pristupiti svojim osobnim podacima kako biste bili upoznati i mogli provjeriti zakonitost i svrhe njihove obrade, kao i informacije o odgovarajućim zaštitnim mjerama koje Udruga poduzima prilikom prenošenja Vaših osobnih podataka trećim osobama. Udruga će Vam dostaviti informacije bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka Vašeg zahtjeva.
 • Pravo na ispravak svih osobnih podataka koji su netočni ili nepotpuni.
 • Pravo na brisanje Vaših osobnih podataka, ako su ispunjene pretpostavke iz čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, a ne postoji zakonska osnova niti legitimni interes koji bi omogućio udruzi čuvanje takvih osobnih podataka.
 • Pravo na ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka sukladno čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka, ako ne postoji zakonska osnova niti legitimni interes koji bi omogućio udruzi obradu takvih osobnih podataka.
 • Pravo na prenosivost podataka ispitaniku i/ili drugom voditelju obrade, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 20. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 • Pravo na prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.
 • Prava u odnosu na automatizirano odlučivanje i profiliranje, čime stječete pravo da Vas se izuzme od odluka koje su donesene isključivo temeljem automatizirane obrade.

Navedena prava, kao i dodatne informacije o obradi vaših osobnih podataka možete ostvariti u bilo kojem trenutku šaljući e-mail na kossp@kossp.hr .

 

Pravo na prigovor

Tijekom trajanja članstva u udruzi iz naslova ove Izjave u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka uključujući i prigovor na donošenje isključivo automatiziranih odluka.

Također,  u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu podataka za potrebe izravnog marketinga. Ukoliko uložite prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, Vaši osobni podaci više se neće obrađivati u takve svrhe.

Prigovor možete podnijeti u slobodnoj formi i dostaviti ga udruzi na jedan od sljedećih načina:

– poštom na adresu KOSSP „Zagreb“, Remetinečka 24, 10 000 Zagreb

– e-mailom na adresu kossp@kossp.hr

– osobno u sjedištu udruge

Prikupljanje svih gore navedenih podataka je nužno i zakonito te bez njih udruga neće ulaziti  ni u kakav obvezno pravni odnos s članom.

 

Kontakt podaci                                                                                                            

Voditelj obrade: KOSSP „Zagreb“, Remetinečka 24, 10000 Zagreb, OIB: 43137553684

Službenik za zaštitu osobnih podataka: kossp@kossp.hr